Jezyk polski Język angielski
Login Page

Terms of Use

Regulamin korzystania z aplikacji eduSquare

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Wydawcą aplikacji eduSquare jest Agencja Reklamowa SquareDesign Łukasz Miedziński z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej adres: ul. Popiełuszki 16/27 wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna pod numerem 12800, NIP 663 178 70 99 REGON 260248490 („SquareDesign.pl”)
 2. Aplikacja eduSquare jest platformą przeznaczoną do tworzenia i prowadzenia szkoleń e-learningowych, w ramach, której dostarczane jest wsparcie techniczne a także mogą być świadczone usługi dodatkowe („Aplikacja”).
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej, Abonentem Aplikacji („Abonent”) może być wyłącznie podmiot, który zaakceptował postanowienia niniejszego Regulaminu, zawarł stosowną umowę ze SquareDesign.pl na korzystanie z Aplikacji („umowa abonencka”) i dokonał wpłaty opłaty rejestracyjnej będącej pierwszą opłatą abonamentową („opłata abonamentowa”).
 4. SquareDesign.pl umożliwia Abonentom korzystanie z Aplikacji do tworzenia własnych szkoleń e-learningowych lub udostępniania Aplikacji klientom Abonenta przez czas określony w umowie zawartej z Abonentem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i umowie abonenckiej.
 5. SquareDesign.pl umożliwia podmiotom nie będącym Abonentami bezpłatne korzystanie z wersji demo Aplikacji przez okres 14 dni od dnia dokonania rejestracji; po tym okresie korzystanie z Aplikacji odbywa się wyłącznie odpłatnie.

 

II. Zgłoszenie i rejestracja

 1. Do rejestracji osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej zamierzającej korzystać z Aplikacji w charakterze Abonenta niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:
  1. imienia i nazwiska,
  2. danych adresowych,
  3. aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,
  4. numeru PESEL,
  5. numeru telefonu kontaktowego,
  6. adresów stron internetowych, które mogą być użyte do współpracy z SquareDesign.pl.
  7. innych danych informacyjnych wskazanych przez SquareDesign.pl w formularzu rejestracyjnym
 2. Do rejestracji podmiotu gospodarczego zamierzającego korzystać z Aplikacji w charakterze Abonenta niezbędne jest dokonanie zgłoszenia poprzez podanie w formularzu rejestracyjnym:
  1. pełnej nazwy firmy,
  2. danych adresowych,
  3. aktywnego adresu e-mail, który będzie służył do kontaktu,
  4. danych osoby uprawnionej do kontaktu ze SquareDesign.pl
  5. numeru REGON,
  6. numeru NIP,
  7. numeru telefonu kontaktowego.
  8. innych danych informacyjnych wskazanych przez SquareDesign.pl. w formularzu rejestracyjnym
 3. Zgłoszenia do rejestracji podmiotu gospodarczego, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu podmiotu gospodarczego wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków w imieniu i na rzecz tego podmiotu.
 4. Zgłoszenie jest czynnością umożliwiającą rejestrację, nie powoduje udostępnienia Aplikacji, umożliwia wyłącznie czynności prowadzące do rejestracji i weryfikację przez SquareDesign.pl podmiotu zamierzającego korzystać z Aplikacji w charakterze Abonenta. SquareDesign.pl może uzależnić rejestrację lub korzystanie z Aplikacji od uwiarygodnienia danych podmiotu dokonującego zgłoszenia.
 5. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na adres e-mail podmiotu dokonującego zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość wskazująca wysokość i sposób dokonania zapłaty opłaty rejestracyjnej stanowiącej pierwszą opłatę abonamentową. SquareDesign.pl wystawi fakturę pro-forma obejmującą opłatę rejestracyjną – pierwszą opłatę abonamentową. Oryginał faktury pro forma zostanie przesłany pocztą na adres korespondencyjny wskazany podczas rejestracji.
 6. SquareDesign.pl zastrzega sobie prawo wstrzymania pełnej rejestracji w przypadku niezgodności danych w przelewie opłaty rejestracyjnej z danymi podanymi podczas rejestracji lub innych danych - do czasu wyjaśnienia niezgodności.

 

 

III Dostęp do Aplikacji w wersji demo

 1. W wyniku prawidłowej rejestracji SquareDesign.pl tworzy Konto przypisane do adresu email (loginu) podanego w formularzu rejestracyjnym.
 2. Podmiot nie będący Abonentem uzyskuje dostęp do Konta po otrzymaniu od SquareDesign.pl loginu oraz  hasła. Dostęp ten jest aktywny przez okres 14 dni bezpłatnie (wersja demo Aplikacji). Jeśli na rachunek SquareDesign.pl podany na fakturze pro forma do 15 dnia od udostępnienia Aplikacji nie wpłynie opłata rejestracyjna, o której mowa w pkt 5 rozdziału II Regulaminu, bezpłatny dostęp do Aplikacji zostanie zablokowany.
 3. SquareDesign.pl zastrzega, iż wersja demo Aplikacji może nie zawierać pełnych funkcjonalności lub dostęp do niektórych usług może być ograniczony.
 4. Z chwilą potwierdzenia przez SquareDesign.pl otrzymania zapłaty opłaty rejestracyjnej wskazanej w fakturze pro forma, podmiot korzystający z wersji demo Aplikacji otrzymuje statut Abonenta i pełną dostępność do wybranej wersji Aplikacji.

 

IV Korzystanie z Aplikacji

 1. Każdy Abonent otrzymuje konto na serwerze Aplikacji („Konto Abonenta”) umożliwiające korzystanie z Aplikacji, w którym gromadzone są dane Abonenta, informacje o jego działaniach w ramach Aplikacji, historia wykonanych przez Abonenta czynności oraz usług świadczonych przez SquareDesign.pl udostępnianych w ramach Aplikacji. Zakładanie Konta Abonenta odbywa się według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i na stronie www.edusquare.pl. Do założenia Konta Abonenta niezbędne jest posiadanie przez Abonenta aktywnego konta e-mail i podanie danych rejestracyjnych Abonenta.
 2. Abonent po zawarciu umowy abonenckiej i wniesieniu opłaty rejestracyjnej, o której mowa w pkt 3 rozdziału I Regulaminu dzięki udostępnionemu mu panelowi administracyjnemu, może samodzielnie tworzyć konta poszczególnych użytkowników („Konta Użytkowników”) lub udostępnić swoim klientom panel administracyjny wraz z możliwością tworzenia przez te podmioty własnych Kont Użytkowników.
 3. Abonent tworzy Konta Użytkowników przez wprowadzenie danych Użytkowników do Aplikacji według procedur opisanych w niniejszym Regulaminie i według instrukcji znajdujących się na www.edusquare.pl.
 4. Aktywacja poszczególnych Kont Użytkowników następuje po wysłaniu zaproszeń do Użytkowników. Od momentu aktywacji danego Konta Użytkownika naliczane jest wynagrodzenie SquareDesign.pl uzależnione od ilości aktywnych Kont Użytkowników określone w rozdziale V Regulaminu.
 5. Aktywne Konto Użytkownika Abonent może dezaktywować  w dowolnym momencie z zastrzeżeniem, iż opłata za Konto Użytkownika jest naliczana za cały miesiąc, w którym Konto Użytkownika było aktywne bez względu na okres aktywności Konta Użytkownika.
 6. Abonent może w ramach dostępu do Aplikacji
  1. tworzyć Konta Użytkowników
  2. tworzyć szkolenia i dodawać dowolne treści w ramach szkoleń przygotowanych przez Abonenta
  3. umieszczać dowolne pliki/treści w wirtualnej klasie
  4. umieszczać dowolne pliki/treści na koncie Abonenta i udostępniać je innym
  5. otrzymywać raporty podsumowujące szkolenia
 7. Użytkownicy w ramach dostępu do Aplikacji mogą:
  1. przeglądać treści szkoleń,
  2. rozwiązywać testy i ćwiczenia
  3. umieszczać pliki/treści w wirtualnej klasie (wideo/audio/czat).
  4. monitorować swoje postępy w odbywaniu i rozwiązywaniu testów oraz szkoleń
 8. SquareDesign.pl udostępnia narzędzie do importu/exportu szkoleń zewnętrznych zgodne ze standardem SCORM. Abonent ma możliwość zaimportowania gotowych szkoleń z innych platform i programów e-learningowych w formacie SCORM 2004, z zastrzeżeniem iż SquareDesign.pl nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności za poprawność wyświetlania i działania zaimportowanych szkoleń. Szkolenia importowane nie będą możliwe do edycji poprzez kreator szkoleń.
 9. SquareDesign.pl dołoży wszelkich starań aby zachować pełną dostępność Aplikacji, z zastrzeżeniem prawa do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Aplikacji w celu jej ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji przez okres48 godzin w okresie 12 [c5] miesięcy. O ile to możliwe Abonent zostanie o braku dostępności lub ograniczonym dostępnie do Aplikacji poinformowany minimum 48 godzin wczesniej. O ile będzie to możliwe aktualizacje i konserwacja Aplikacji odbywać się będą w godzinach nocnych.

 

V. Opłaty i rozliczenia

 1. SquareDesign.pl za korzystanie z Aplikacji pobiera wynagrodzenie („Wynagrodzenie”), którego wysokość kalkulowana jest przy uwzględnieniu:
  1. opłaty abonamentowej, której wysokość jest uzależniona od wariantu Aplikacji wybranego przez Abonenta przy zawieraniu umowy abonenckiej lub wynikającego ze zmiany umowy abonenckiej,
  2. opłat za ilość aktywnych Kont Użytkowników,
  3. opłat za usługi dodatkowe dostępne po złożeniu przez Abonenta dyspozycji uruchomienia usług dodatkowych.
 2. Pierwsza opłata abonamentowa stanowi równocześnie opłatę rejestracyjną, o której mowa w pkt. 3 rozdziału I Regulaminu.
 3. Usługi dodatkowe rozliczane są w okresach miesięcznych i są aktywowane i dezaktywowane na żądanie Abonenta, przy czym zmiany w tym zakresie obowiązują od następnego miesiąca korzystania z Aplikacji.
 4. Wysokość opłat pobieranych przez SquareDesign.pl określona jest w cenniku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zmiany cennika obowiązują Abonenta, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Abonenta przez SquareDesign.pl o zmianach cennika, Abonent nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
 5. Okresem rozliczeniowym do naliczania Wynagrodzenia SquareDesign.pl jest miesiąc kalendarzowy. Opłaty abonamentowe płatne są z góry, natomiast opłaty za ilość aktywnych Kont Użytkowników oraz opłaty z tytułu korzystania przez Abonenta z usług dodatkowych nieobjętych abonamentem są płatne z dołu.
 6. Po upływie każdego miesiąca korzystania z Aplikacji Abonent powiadamiany jest automatycznie o konieczności uregulowania Wynagrodzenia na podstawie kalkulacji uwzględniającej wariant Aplikacji, ilość aktywnych Kont Użytkowników w miesiącu, w którym Konta Użytkowników były aktywne oraz zakres usług dodatkowych. Opłaty z tytułu korzystania z usług dodatkowych nieobjętych abonamentem mogą być również płatne na podstawie odrębnych faktur, zależnie od wyboru SquareDesign.pl.
 7. Faktury obejmujące Wynagrodzenie SquareDesign.pl, zostaną wystawione przez SquareDesign.pl do 5 dnia następnego miesiąca po miesiącu korzystania przez Abonenta z Aplikacji.
 8. Abonent jest zobowiązany do uregulowania należności wynikające z faktury w terminie wskazanym na fakturze. W przypadku nieuregulowania należności w terminie Konto Abonenta zostaje zablokowane. W przypadku nieuregulowania należności w terminie 14 dni od zablokowania Konta Abonenta, umowa abonencka może być rozwiązana przez SquareDesign.pl ze skutkiem natychmiastowym.

 

VI Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonentowi nie wolno korzystać z Kont innych podmiotów oraz udostępniać swojego Konta innym podmiotom. Abonent może przekazać panel administracyjny klientom Abonenta, o ile Abonent wybrał wariant Aplikacji dopuszczający możliwość przekazania panelu innym podmiotom.
 2. Abonent powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. W przypadku niepowołanego pozyskania hasła lub jego ujawnienia hasła innemu podmiotowi, Abonent zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie SquareDesign.pl. Abonent ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonane z Konta Abonenta do chwili zablokowania Konta przez SquareDesign.pl dokonanego na skutek powiadomienia.
 3. Konto Abonenta jest niezbywalne. W szczególnych przypadkach SquareDesign.pl może wyrazić w formie pisemnej zgodę na przeniesienie Konta na inny podmiot.
 4. W przypadku przekazania przez Abonenta panelu administracyjnego innym podmiotom - klientom Abonenta, Abonent ponosi wobec SquareDesign.pl całkowitą odpowiedzialność za działania klientów Abonenta wykonywane w ramach Aplikacji.
 5. W przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu Abonent może zostać pozbawiony dostępu do Aplikacji, bez możliwości ubiegania się o zwrot opłaty abonamentowej lub jej części, o czym zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Niezależnie od pozbawienia dostępu do Aplikacji, SquareDesign.pl może żądać od Abonenta zapłaty kar umownych określonych w umowie abonenckiej.
 6. SquareDesign.pl może zawiesić na czas określony albo nieokreślony Konto Abonenta w przypadku, gdy działania Abonenta, Użytkowników i klientów Abonenta naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię SquareDesign.pl lub w inny sposób szkodzą SquareDesign.pl bądź w innych uzasadnionych przypadkach. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do zawieszenia Konta, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem SquareDesign.pl i osób trzecich.
 7. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji umieszczanych przez Abonenta, Użytkowników i klientów Abonenta w ramach Aplikacji ponosi wyłącznie Abonent. SquareDesign.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Abonentów, Użytkowników i klientów Abonenta lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych przez Abonenta, Użytkowników i klientów Abonenta w ramach Aplikacji.
 8. Konto Abonenta zawiera dane Abonenta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych, Abonent jest zobowiązany do zaktualizowania danych za pomocą odpowiedniego formularza aktualizacyjnego.
 9. Abonent ponosi całkowitą odpowiedzialność wobec SquareDesign.pl i osób trzecich za treści i pliki umieszone w Aplikacji przez Abonenta, Użytkowników Abonenta i klientów Abonenta. W tym zakresie Abonent zobowiązuje się zwolnić całkowicie od odpowiedzialności SquareDesign.pl i pokryć wszelkie koszty poniesione przez SquareDesign.pl w związku z roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie.
 10. Abonent zobowiązuje się nie działać na szkodę SquareDesign.pl, w tym w szczególności nie wykorzystywać danych zawartych w Aplikacji do tworzenia innych aplikacji, w tym działających na zasadach podobnych do Aplikacji, tak w Polsce jak i za granicą.
 11. W przypadku korzystania przez Abonenta z fotografii udostępnionych przez SquareDesign.pl za pomocą Aplikacji, Abonent zobowiązuje się do przestrzegania warunków umowy licencyjnej w zakresie korzystania z fotografii wyłącznie w ramach szkoleń tworzonych przez Abonenta. Fotografie dostępne w ramach Aplikacji nie mogą być używane przez Abonenta w innych celach niże związane z przygotowywaniem szkoleń. W przypadku naruszenia tego postanowienia Abonent ponosi pełną odpowiedzialność wobec SquareDesign.pl i osób trzecich w szczególności banku zdjęć.

 

VII Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności SquareDesign.pl

 1. SquareDesign.pl nie jest stroną w relacjach pomiędzy Abonentem a Użytkownikami oraz pomiędzy Abonentem a klientami Abonenta. SquareDesign.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników oraz klientów Abonenta.
 2. SquareDesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Abonenta, Użytkowników i klientów Abonenta i za następstwa działań podjętych przez Abonentów, Użytkowników i klientów Abonenta.
 3. Dane i informacje udostępniane w ramach Aplikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które SquareDesign.pl uznaje za rzetelne i sprawdzone. Z uwagi na możliwość występowania błędów czy nieujawnionych okoliczności leżących poza kontrolą SquareDesign.pl, SquareDesign.pl nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność, przydatność i kompletność danych i informacji dla określonych działań Abonentów, Użytkowników i klientów Abonenta.
 4. SquareDesign.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek reklamy osób trzecich umieszczone w Aplikacji. 
 5. SquareDesign.pl zastrzega sobie możliwość czasowego zablokowania Konta Abonenta lub Kont Użytkowników bądź dostępu do wybranych usług świadczonych przez SquareDesign.pl w przypadku stwierdzenia, że bezpieczeństwo Konta Abonenta lub Kont Użytkowników jest zagrożone. SquareDesign.pl może uzależnić dalsze korzystanie z Konta Abonenta lub Kont Użytkowników od dokonania zmiany hasła dostępowego do Konta Abonenta
 6. Z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w pkt 9 rozdziału IV Regulaminu, w przypadku braku dostępności do Aplikacji trwającego dłużej niż przez kolejne 24 godziny, spowodowanego okolicznościami zawinionymi przez SquareDesign, SquareDesign dokona Abonentowi zwrotu równowartości opłaty abonamentowej uiszczonej przez Abonenta.
 7. Całkowita odpowiedzialność SquareDesign z jakichkolwiek tytułów za rzeczywistą szkodę poniesioną przez Abonenta przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych umową abonencką jest ograniczona do sumy opłat abonamentowych uiszczonych przez Abonentów w okresie obowiązywania umowy abonenckiej łączącej SquareDesign z Abonentem, maksymalnie przez okres 3 kolejnych miesięcy przed miesiącem, w którym nastąpiła szkoda.
 8. SquareDesign nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Aplikacji spowodowane przyczynami niezależnymi od SquareDesign.

 

VIII Własność intelektualna

 1. Autorskie prawa majątkowe do Aplikacji i jej elementów, w tym w szczególności ale nie wyłącznie materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, baz danych, a także układu i kompozycji tych elementów (tzw. layout) przysługują SquareDesign.pl.
 2. Korzystanie z Aplikacji, nie oznacza nabycia przez Abonentów, Użytkowników i klientów Abonenta jakichkolwiek praw do utworów oraz baz danych zawartych w Aplikacji.
 3. Zabronione jest w szczególności:
  1. wykorzystywanie przez Abonentów elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących SquareDesign.pl za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą uzyskaną od SquareDesign.pl,
  2. dokonywane, w szczególności w celach komercyjnych: kopiowania, modyfikowania oraz transmitowania elektronicznie lub w inny sposób elementów Aplikacji,
  3. rozpowszechnianie pobranych materiałów, także w celach informacyjnych w publicznych i prywatnych sieciach informatycznych, w Internecie, w prasie, radio, telewizji lub w inny sposób, aby umożliwić dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie
  4. korzystanie z fotografii dostępnych w ramach Aplikacji w innym celu niż tworzenie szkoleń.
 4. Żadna z informacji umieszczana w Aplikacji przez SquareDesign.pl nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody SquareDesign.pl. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania materiałów umieszczonych w Aplikacji przez SquareDesign.pl mogą odbywać się wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. 
 5. Wszelkie umieszczone w Aplikacji nazwy handlowe stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą SquareDesign. Wykorzystywanie znaków towarowych SquareDesign i osób trzecich umieszczających treści reklamowe, bez wcześniej uzyskanej zgody jest ściśle zabronione.

 

IX Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji

 1. Do prawidłowego działania Aplikacji wymagane jest:
  1. komputer typu PC lub laptop lub netbook
  2. system operacyjny: Windows lub Mac Os lub Linux
  3. przeglądarka internetowa z zainstalowanym Adobe Flash Player w wersji co najmniej 10.3
 2. W przypadku wybrania wariantu Aplikacji przewidującego funkcje multimedialne Użytkownik powinien zapewnić możliwość korzystania z mikrofonu oraz słuchawki lub głośników.
 3. W związku z procesem aktualizacji Aplikacji może być konieczna aktualizacja Adobe Flash Player do wersji wyższej niż 10.3. W takim przypadku Abonent otrzyma stosowne powiadomienie o konieczności podniesienia wersji Adobe Flash Player.

 

X Zgłaszanie zastrzeżeń w działaniu Aplikacji, postępowanie reklamacyjne

 1. Abonentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji odnośnie niezgodności działania Aplikacji z niniejszym Regulaminem. Reklamacje mogą być składane w formie elektronicznej lub na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez SquareDesign.pl.
 2. Wyłącznie Abonenci są uprawnieni do zgłaszania do SquareDesign zastrzeżeń w działaniu Aplikacji. Użytkownicy zgłaszają wszelkie zastrzeżenia odnośnie działania Aplikacji bezpośrednio do Abonentów. Tryb zgłaszania zastrzeżeń jest opisany szczegółowo w www.edusquare.pl/reklamacje
 3. SquareDesign.pl rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania informując Abonenta o efekcie postępowania reklamacyjnego przez wysłanie odpowiedzi na adres Abonenta składającego reklamację.

 

XI Postanowienia końcowe

 1. SquareDesign.pl ma prawo do zmiany, bądź wycofania części bądź całości elementów Aplikacji bez wcześniejszego informowania Abonenta. 
 2. Podane przez Abonentów dane osobowe SquareDesign.pl zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. SquareDesign.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili przez publikację nowego Regulaminu na stronie wwwedusquare.pl/regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują Abonenta, o ile w okresie 14 dni od poinformowania Abonenta przez SquareDesign.pl o zmianach Regulaminu, Abonent nie dokonał wypowiedzenia umowy abonenckiej.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.marca 2012 roku.

 

Pobierz PDF:We are offline. Leave your message and contact details, we will try to get back to you